Regulamin

REGULAMIN serwisu AgencjaMuzyczna.eu

Niniejszy regulamin określa zasady umieszczania reklam w serwisie AgencjaMuzyczna.eu, który obowiązuje od 01.05.2022 r.

§1. Wstęp

 1. Celem serwisu jest emisja ogłoszeń (reklam) osób lub podmiotów zajmujących się oprawą muzyczną imprez i TYLKO ogłoszenia o takowej treści będą umieszczane w tym serwisie.
 2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument
Serwis internetowy – serwis ogłoszeniowy, umieszczony pod adresem: https://agencjamuzyczna.eu
Administrator – właściciel serwisu (posiada pełne prawa do zarządzania serwisem)
Redakcja – administracja serwisu
Abonent – (reklamodawca) osoba pełnoletnia, reprezentująca osobę lub podmiot
Internauta – osoba zapoznająca się z treścią serwisu
Ogłoszenie – oferta składana przez Abonenta dla internatów, zwana również reklamą

§2. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu w jego oryginalnej lub zmienionej formie, która obowiązuje od czasu umieszczenia jej na stronie.
 2. Wszelkie informacje zawarte w serwisie AgencjaMuzyczna.eu służą wyłącznie celom informacyjnym.
 3. Wszelkie dane podane w formularzu rejestracyjnym a udostępnione w serwisie, umieszczone są za zgodą abonenta (reklamodawcy).
 4. Redakcja serwisu AgencjaMuzyczna.eu nie przekazuje żadnych zebranych danych podmiotom trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Konto abonenta (reklamodawcy) jak również pozostałe usługi aktywowane są po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej.
 6. Opłaty za ogłoszenie przyjmowane są zgodnie z postanowieniem cennika (dostępny tutaj: https://agencjamuzyczna.eu/dodaj-firme/).
 7. W przypadku konieczności odłączenia usług, administracja serwisu zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. AgencjaMuzyczna.eu nie zwraca żadnych wpłat za abonament.

§3. Prawo i odpowiedzialność

 1. Serwis AgencjaMuzyczna.eu zastrzega sobie prawo do:

a) zmian w regulaminie w dowolnej chwili
b) zmiany szaty graficznej serwisu oraz struktury wyświetlanych reklam
c) informowania abonentów drogą elektroniczną o wszelkich zmianach
d) modyfikacji ogłoszeń, jeśli treść ogłoszenia podana przez reklamodawcę posiada kryptoreklamę innej działalności (ogłoszenia z takimi danymi nie będą emitowane w naszym serwisie).
e) bezstronności w przypadku sporów między reklamodawcami (abonentami), a osobami lub firmami korzystającymi z ich usług.
f) okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności serwisu lub ogłoszeń, bez podania przyczyn
g) niewyemitowania ogłoszenia (reklamy), której treść jest niezgodna z założeniami i tematyką serwisu
h) niewyemitowania ogłoszenia (reklamy), która mogłaby zaszkodzić wizerunkowi serwisu lub narazić go na straty
i) nieaktywowania konta lub zmian w treści ogłoszenia oraz pozostałych usług oferowanych przez nasz serwis, jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od serwisu wpłata z tytułu wybranych przez abonenta usług (patrz abonament) nie dotrze na nasze konto bankowe w terminie 7 dni
k) usunięcia konta abonenta lub usług z przyczyn niezależnych od administracji serwisu (konto nieaktywne przez okres 12 miesięcy).

 1. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) skuteczność reklam zamieszczonych w serwisie
b) zamieszczenie przez reklamodawców danych niezgodnych (nieaktualnych) z prawdą
c) za następstwa zamieszczenia w serwisie ogłoszenia
d) przerwy w dostępie do serwisu, zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym również z przyczyn technicznych serwera lub siły wyższej
e) przerwy w dostępie do serwisu spowodowanej działaniem osób trzecich lub czynników takich, jak: nieotrzymanie poczty elektronicznej, kataklizmy, siła wyższa
f) błędne decyzje podejmowane przez abonentów (reklamodawców) w związku z nieznajomością regulaminu lub jego aktualizacji oraz siły oferowanych przez nasz serwis usług
g) jakiekolwiek roszczenia ze strony osób trzecich do abonentów (reklamodawców) w związku z umieszczonym przez nich ofertą lub ogłoszeniem
h) za straty abonentów (reklamodawców) powstałe w wyniku czynników wymienionych w §3 pkt.1 i 2

 1. Abonent (reklamodawca) obowiązany jest do:

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem lub jego aktualizacją
b) podania danych zgodnych z rzeczywistością, wymaganych w formularzu rejestracji
(oznaczonych jako obowiązkowe), koniecznych do prawidłowej emisji ogłoszenia lub poprawnego działania wszystkich usług
c) aktualizacji wszelkich danych lub informacji, w celu najwyższej jakości oferowanych przez serwis usług

 1. Abonent (reklamodawca) ponosi pełną odpowiedzialność za niestosowanie się do §3 pkt.3

§4. Postanowienia końcowe

 1. Abonent (reklamodawca) ma możliwość aktualizacji (edycji) swoich danych, logując się na swoje konto, podając login i hasło podane przy rejestracji.
 2. Moderator ma prawo usuwać informacje o danych teleadresowych ze zdjęć i treści zamieszczonych w wizytówce reklamodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie decyzja administratora portalu oraz odpowiednie przepisy krajowe